Consulteu-nos

Avís legal


AVÍS LEGAL

Aquestes condicions van entrar en vigor el 7 de setembre de 2007. Podran ser actualitzades amb la finalitat de ser adaptades als canvis normatius que, donat el cas, es poguessin produir. En cas de modificació, es deixarà constància en aquest apartat.

Última actualització: 8 de maig del 2018

I.- INFORMACIÓ PER COMPLIR LA LLEI DE SERVEIS DE LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ I DEL COMERÇ ELECTRÒNIC – Llei 34/2002- (LSSICE):

L’ “Institut Chiari & Siringomièlia & Escoliosi de Barcelona” (d’ara en endavant ICSEB)  és el responsable del portal www.institutchiaribcn.com

L’ICSEB es va constituir mitjançant l’escriptura pública número 2447, el 6 de setembre del 2007, autoritzada pel Notari de l’Il·lustre Col·legi Notarial de Catalunya, D. José Javier Cuevas Castaño, i està inscrit en el Registre Mercantil de Barcelona el 29 de febrer del 2008, en el volum 40286. Foli 8, full B362284. El CIF de l’ICSEB és el B64658735.

L’adreça postal a la qual els usuaris es podran dirigir és:

Institut Chiari & Siringomièlia & Escoliosi de Barcelona (ICSEB)
Passeig Manuel Girona nº 32. 08034 BARCELONA
Correu electrònic: [email protected]

II.- OBJECTE

Aquesta pàgina web i les seves corresponents microsites associades han estat desenvolupades per l’ICSEB amb un caràcter merament informatiu, i el seu objectiu és promocionar les activitats que es realitzen a l’Institut; així que la informació aquí continguda no constitueix una oferta vinculant.

Aquesta pàgina web i les seves microsites associades poden contenir articles sobre temes de salut, mèdics, quirúrgics, d’interès social o d’una altra classe que l’Institut consideri del seu interès, contingut del qual només reflecteix l’opinió dels seus autors a excepció d’aquells que portin l’expressa firma de l’ICSEB.

En cap cas, les opinions que aquí es manifesten pretenen substituir l’opinió clínica i/o quirúrgica d’un professional de la medicina.

El prestador, responsable de la pàgina web, posa a disposició dels usuaris el present document amb el qual es pretén donar compliment a les obligacions disposades a la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSI-CE), així com informar a tots els usuaris de la pàgina web respecte a quines són les condicions de la pàgina web.

Tota persona que accedeixi a aquesta web assumeix el paper d’usuari, comprometent-se a l’observança i al compliment rigorós de les disposicions aquí establertes, així com qualsevol altres disposicions legals que fossin d’aplicació.

El prestador es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d’informació que pugui aparèixer a la pàgina web, sense que existeixi obligació de preavisar o de posar en coneixement dels usuaris les obligacions esmentades, entenent-se que és suficient la publicació en la pàgina web del prestador.

III. TERCER DE CONFIANÇA I CODI DE CONDUCTA
El prestador no es troba adherit a un codi de conducta particular, però si que disposa del segell “web mèdica acreditada” que subscriu un codi de conducta, creat a tal efecte pel Programa de Certificació i Qualitat de web Mèdica Acreditada (WMA). El codi de conducta subscrit té per referència el codi: WMA715.

Tota la informació al respecte descarregar-se des del següent enllaç: https://wma.comb.es/es/certificacion-codigo-conducta.html

IV. RESPONSABILITAT
 
L’ICSEB, com a titular del portal www.institutchiaribcn.com, contestarà en els termes i amb els límits establerts als articles 13 i següents de la Llei 34/2002, de l’11 de juliol de serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic.

L’accés a aquesta pàgina web i a les seves microsites associades són d’exclusiva responsabilitat de l’usuari.

El prestador s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada a la seva pàgina web, sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè a ell mateix.
La pàgina web del prestador pot utilitzar cookies per a dur a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles pel correcte funcionament i visualització de la pàgina. En cap cas s’utilitzaran les cookies per a recaptar informació de caràcter personal.

Els servidors de la pàgina web i els microsites associats podran detectar automàticament la direcció IP i el nom del domini utilitzat per l’usuari amb una única finalitat estadística.

L’ICSEB haurà d’autoritzar expressament, i per escrit, l’establiment de links (enllaços) en un altre portal dirigits al portal www.institutchiaribcn.com. L’establiment d’un link o un enllaç al portal www.institutchiaribcn.com que dirigeixi  l’usuari a un altre portal no implica l’acceptació ni l’aprovació per part de l’ICSEB dels continguts del portal enllaçat, si bé i en compliment de la normativa vigent, l’ICSEB, en cas d’advertir qualsevol contingut il·legal, suprimirà l’enllaç i ho comunicarà a les autoritats pertinents.

L’ICSEB ha traduït els continguts de la pàgina web a diferents idiomes amb l’única intenció de facilitar la informació a tots els usuaris que hi accedeixin. No obstant això, es vol deixar especial constància que si bé aquestes traduccions s’han realitzat de la forma més escrupolosa possible, podrien produir-se discrepàncies idiomàtiques, culturals i fins i tot tècniques entre els documents originals i els traduïts. En l’hipotètic cas que hagin les discrepàncies esmentades, l’únic document vàlid seria l’original.

Aquesta pàgina web i les seves microsites associades poden contenir informació general relativa a malalties o situacions mèdiques i al seu tractament. Aquesta informació es facilita només amb finalitats informatives i educatives. De cap manera això suposarà una recomanació o assessorament destinat a pacients amb la finalitat de que substitueixin el consell o la visita mèdica d’un altre professional sanitari qualificat. No s’ha d’utilitzar la informació compresa en aquesta web i microsites associats per a diagnosticar un problema de salut o una condició física, ja que es requereix formació especialitzada per a una correcta interpretació. Volem fer especial èmfasi en el fet que abans de prendre una decisió que afecti la seva salut, ha de realitzar una visita amb un professional qualificat.

Aquesta pàgina web ha estat revisada i provada per a que funcioni correctament. En principi, pot garantir-se el correcte funcionament els 365 dies de l’any, 24 hores al dia. No obstant, el prestador no descarta la possibilitat que existeixin certs errors  de programació, o que succeeixin causes de força major que facin impossible l’accés puntual a la pàgina web.

V. POLÍTICA DE RECOLLIDA I TRACTAMENT DE LES DADES PERSONALS:

Mitjançant aquest avís s’informa els usuaris del portal web www.institutchiaribcn.com de la política de recollida i tractament de dades de caràcter personal, amb la finalitat que els usuaris puguin decidir si desitgen facilitar les dades personals que se li puguin sol·licitar a través d’algun dels canals del portal. Aquesta política podrà ser modificada com a conseqüència dels canvis normatius. En aquest supòsit, s’introduiran els canvis en aquest apartat el més aviat possible.

Alguns canals del portal poden contenir previsions específiques en matèria de protecció de dades de caràcter personal, previsions que, en el seu cas, s’establiran al peu dels formularis de recollida de dades per advertir l’usuari i per a que aquest presti consentiment lliure, inequívoc i informat a la recollida i tractament de les seves dades. Si s’estableix una “llegenda” en un formulari, la mateixa prevaldrà sobre aquestes condicions generals.

Deixant de banda que s’indiqui el contrari, les respostes a les preguntes sobre dades personals dels formularis són voluntàries, sense que la falta de resposta impliqui un prejudici per a l’usuari. No obstant, en algun cas, algunes dades són necessàries per gestionar el servei i/o sol·licitud de l’usuari, pel que la no facilitació de les dades necessàries podria implicar que no es pogués atendre la seva sol·licitud. En els formularis de recollida de dades s’indicarà amb un asterisc (*) els camps “obligatoris” per accedir al canal/sol·licitud.

Les dades recollides a través del portal seran objecte de tractament i recollida en un fitxer automatitzat del que n’és titular l’ICSEB, domiciliat a Barcelona, Passeig Manuel Girona nº 32, amb la finalitat pròpia de cada formulari.

Conforme a la normativa aplicable, aquest fitxer es troba degudament inscrit en el Registre de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. L’enviament per part de l’usuari de les seves dades implica l’acceptació de la present política de privacitat i, en concret; el consentiment exprés, inequívoc i informat per part de l’usuari al tractament de les seves dades amb la finalitat abans esmentada. En aquells casos en que l’usuari enviï voluntàriament les seves dades a través del portal per sol·licitar alguna informació, la finalitat del tractament serà la de gestionar la sol·licitud i enviar la informació sol·licitada.  Les seves dades es conservaran durant el termini establert en la legislació mèdica i fiscal vigent.

Si l’usuari facilita lliurement la seva adreça de correu electrònic, autoritza expressament  l’ICSEB per tal de que li remeti per aquesta via la informació sol·licitada, tot això a efectes de donar compliment a la LSSICE, que prohibeix l’enviament de comunicacions comercials per correu electrònic que no hagin estat sol·licitades o expressament autoritzades.

L’usuari és l’únic responsable de la veracitat de les dades que faciliti a l’ICSEB a través de la pàgina web www.institutchiaribcn.com.

Quan sigui necessari el consentiment de l’usuari pel tractament de les seves dades personals, aquestes hauran de ser facilitades per una persona amb la plena capacitat d’obrar; en el seu defecte, el consentiment haurà d’atorgar-se per part del representant o tutor legal i serà revocable en tot moment i sense efectes retroactius, segons els arts. 6 i 11 de la Llei Orgànica 15/99 del 13 de desembre de Protecció de dades de caràcter personal i Reglament que la desenvolupa.

L’usuari pot exercir els seus drets d’oposició, accés, rectificació, cancel·lació, limitació i portabilitat de les dades, dirigint-se per escrit a la següent adreça: Institut Chiari & Siringomielia & Escoliosis de Barcelona, Passeig Manuel Girona nº 32 -30. També pot enviar un correu electrònic a la següent adreça: [email protected]
Tanmateix, i d’acord amb la llei 34/2002 de l’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i del Comerç Electrònic, l’usuari pot revocar en qualsevol moment el consentiment prestat per a la recepció de comunicacions comercials per via electrònica, dirigint-se al correu electrònic [email protected] amb la referència “NO VULL REBRE INFORMACIÓ PER CORREU ELECTRÒNIC”.

VI. SEGURETAT

La llei estableix l’obligació d’adoptar mesures de seguretat per evitar que els fitxers informàtics que contenen dades personals puguin patir accessos no autoritzats o pugui danyar-se la integritat o qualitat de les dades.
En les transmissions de dades per internet, ha d’assegurar-se que les dades es codifiquin o siguin encriptades per impedir l’accés no autoritzat de tercers. En aquest sentit, l’ICSEB ha disposat totes les mesures que permet la tecnologia actual.
 
Tot procés que pogués comportar la introducció de dades personals de caràcter especial (salut, p.e) seran sempre transmesos mitjançant el protocol de comunicació segura (SSL) de tal manera que cap tercer tingui accés a la informació transmesa via electrònica.
L’ICSEB certifica que les dades aquí compreses s’han encriptat de forma segura, a través del Protocol MD5 i que la nostra pàgina web està degudament autentificada.

VII. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL:

Es comunica a l’usuari que tots els elements del portal www.institutchiaribcn.com estan protegits per les disposicions de propietat intel·lectual i industrial, així com inscrits en els Registres Públics corresponents. Tant el text, el disseny, les imatges, les marques, els noms comercials, els logotips, els sons, els vídeos, els codis de font, etc. són de titularitat de l’ICSEB i han estat cedits o llicenciats a aquesta entitat, i en conseqüència no podran ser utilitzats sense el consentiment dels corresponents titulars dels drets.

Independentment de la finalitat per a la qual van ser destinades, la reproducció total o parcial, l’ús, l’explotació, distribució i comercialització, en tot cas requereix l’autorització prèviament escrita per part del prestador. Qualsevol ús no autoritzat prèviament per part del prestador, serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor.

L’ICSEB facilita l’accés a diferents pàgines web que s’han considerat d’interès. No obstant això, aquestes pàgines no li pertanyen ni en realitza una revisió crítica dels seus continguts; per tot això, no pot fer-se responsable de les mateixes, del funcionament de la pàgina enllaçada o dels possibles danys que puguin derivar-se de l’accés o l’ús de la mateixa.

Els dissenys, logotips, textos i/o gràfics aliens al prestador i que poguessin aparèixer a la pàgina web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells els responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués suscitar-se.

En tot cas, el prestador compta amb l’autorització expressa i prèvia per part dels propietaris.

El prestador reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial i intel·lectual, no implicant el seu esment o aparició en la pàgina web l’existència del dret o responsabilitat del prestador sobre els mateixos, com tampoc recolzament, patrocini o recomanació per part dels mateixos.

Els drets de propietat intel·lectual d’aquells col·laboradors de l’ICSEB que publiquen els seus articles, fotografies, vídeos o qualsevol altre tipus de testimoni en aquesta pàgina web, correspondran als seus autors, entenent-se la cessió gratuïta dels seus drets per a la seva publicació a través d’aquesta pàgina web.

Queda expressament prohibida la realització de pràctiques de “framming”, “hacking” “deep-linking” o d’altres anàlogues que vagin en contra de la normativa espanyola i/o internacional.

Igualment, queden prohibits aquells enllaços des de pàgines difamatòries, pornogràfiques, racistes, xenòfobes, que incitin a la violència o d’altres que ofereixin informació falsa sobre l’ICSEB o qualsevol dels seus col·laboradors.

VIII. CONDICIONS PARTICULARS PER XARXES SOCIALS

Les xarxes socials (Facebook, Twitter, Linkedin i altres d’anàlogues), permeten als usuaris publicar lliurement continguts en diferents formats. En publicar contingut en aquestes xarxes socials connectades a aquesta pàgina web o que facin de forma expressa i inequívoca referència directa a l’ICSEB, l’usuari accepta que aquest contingut pugui també ser publicat a la pàgina web www.institutchiaribcn.com

El prestador no es fa responsable de la informació i els continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitatiu, en fòrums, xats, generadors de blocs, comentaris en xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent a la pàgina web del prestador.

No obstant i en compliment d’allò que disposa l’art. 11 i 16 de la LSSICE, el prestador es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, col·laborant de forma activa en la retirada o en el seu cas, el bloqueig de tots aquells continguts que poguessin afectar o contravenir la legislació nacional, o internacional, drets de tercers o la moral i l’ordre públic. En cas que l’usuari consideri que existeix a la pàgina web algun contingut que pogués ser susceptible d’aquesta classificació, es prega ho notifiqui de forma immediata a l’administrador de la pàgina web.

L’usuari, en crear el contingut a les xarxes socials de www.institutchiaribcn.com és conscient que, conforme a la legislació espanyola i d’altres principis de dret internacional, tota responsabilitat sobre la publicació de continguts recau sobre l’autor dels mateixos.

Es prohibeix expressament la publicació de qualsevol tipus de contingut il·legal o copiats de tercers sense el seu consentiment, així com de continguts exclusivament publicitaris. Quan així ho consideri, l’ICSEB podrà denunciar directament a les autoritats aquestes actuacions.

Estan especialment prohibits l’insult gratuït, la difamació, la incitació a la violència o a l’odi, qualsevol acció contrària als drets de la propietat intel·lectual i/o industrial, la distribució de material protegit pels drets d’autor o de copyright, l’enviament de correus electrònics no sol·licitats (SPAM) o qualsevol tipus de comunicació similar, l’extracció de dades personal o qualsevol altre tipus d’activitat que sigui contrària a la llei espanyola.

L’ICSEB protegirà especialment el bon nom, la pròpia imatge i l’honor de cada un dels seus col·laboradors quan les condicions així ho requereixin, i sempre que s’hagi utilitzat aquesta pàgina web www.institutchiaribcn.com o d’altres xarxes socials com a plataforma per a atemptar de manera difamatòria, directa, expressa i inequívoca contra qualsevol dels seus col·laboradors.

IX. DADES PERSONALS PUBLICADES A TRAVÉS DEL PORTAL:

Les dades de persones físiques publicades a través del portal www.institutchiaribcn.com no podran ser utilitzades, en cap cas, sense el consentiment dels seus titulars.

X. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ COMPETENT

Les relacions establertes com a conseqüència de l’ús del portal www.institutchiaribcn.com es regiran en funció del que disposa la normativa Espanyola vigent que resulti d’aplicació.

Les parts, amb renúncia expressa al fur propi que pogués correspondre’ls, acorden dirimir qualsevol controvèrsia relacionada amb l’ús del portal www.institutchiaribcn.com en els jutjats i tribunals de la Ciutat de Barcelona.

L’accés al portal implica l’acceptació de la present política legal.

Institut Chiari & Siringomielia & Escoliosis de Barcelona (ICSEB)


Horari d'atenció

en el ICSEB i per telèfon

Dilluns a dijous: 9-18h (UTC +1)

Divendres: 9-15h (UTC +1)

Dissabte i diumenge: tancat

[email protected]

Atenció les 24 hores

en el formulari de la nostra web

932 800 836

932 066 406

Assessoria Legal

Normativa jurídica

Avís legal

Direcció

Pº Manuel Girona, nº 32

Barcelona, España, CP 08034